Privacy Statement Spieren voor Spieren

Bij Spieren voor Spieren zijn we toegewijd aan het beschermen van jouw informatie.

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens van sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers, relaties en andere geïnteresseerden om acties op te zetten, samenwerkingen aan te gaan en hulp te bieden aan kinderen met een spierziekte. Ook gebruikt Spieren voor Spieren cookies. Spieren voor Spieren gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en verwerkt deze alleen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en vind je overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de activiteiten van Spieren voor Spieren vanuit de campagne ‘Geef wat lucht’. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spieren voor Spieren?

Spieren voor Spieren verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • bankrekeningnummer (IBAN);
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons).

Spieren voor Spieren verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou

Waarom verwerkt Spieren voor Spieren jouw persoonsgegevens?

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten:
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een overeenkomst aangaan. Dit zijn gevers zoals donateurs en partners.

Social media
Spieren voor Spieren heeft eigen kanalen op social media. Zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Instagram. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor het Spieren voor Spieren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Spieren voor Spieren gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Spieren voor Spieren maakt gebruik van Facebook’s e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Spieren voor Spieren maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Spieren voor Spieren gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je je bezwaar per e-mail kenbaar maken via spieren@spierenvoorspieren.nl onder vermelding van ‘Afmelding gerichte info via Facebookplatform’. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Het optimaliseren van de Spieren voor Spieren website en e-mail
Om de inhoud van de e-mails van Spieren voor Spieren te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Spieren voor Spieren om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website ‘Geef wat lucht’ worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

Het voldoen aan een wettelijke verplichtingen:
Spieren voor Spieren verwerkt daarnaast persoonsgegevens als zij daartoe een wettelijke plicht heeft. Zo moet Spieren voor Spieren persoonsgegevens bewaren in haar financiële administratie op grond van belastingwetgeving. Ook zal zij gegevens verstrekken aan bevoegde autoriteiten als zij daartoe een rechtmatige vordering ontvangt.

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens via de website ‘Geef wat lucht’. Dit gebeurt op basis van toestemming die je zelf geeft of vanwege het gerechtvaardigde belang van Spieren voor Spieren. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Spieren voor Spieren jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming. Je kunt je toestemming te alle tijden intrekken door een mail te sturen naar spieren@spierenvoorspieren.nl.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Spieren voor Spieren jonger is dan 16 jaar, zal Spieren voor Spieren, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Spieren voor Spieren niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevensdeling met derden

Spieren voor Spieren schakelt soms zakelijke dienstverleners in om onze doeleinden te kunnen bereiken. Spieren voor Spieren maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden als dit niet strikt noodzakelijk is.

Spieren voor Spieren kan jouw persoonsgegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Verder verstrekt Spieren voor Spieren persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst.

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie. Mochten er persoonsgegevens buiten de EEA worden doorgegeven, dan zorgt Spieren voor Spieren dat er passende waarborgen zijn getroffen om te voldoen aan de vereisten uit de AVG.

Bewaartermijnen

Spieren voor Spieren bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wettelijke bewaartermijnen en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Bijvoorbeeld: Versturen van een nieuwsbrief

Gebruikelijk is om eens per 4 weken de database te schonen en alle e-mailadressen van de betrokkenen die zich uitgeschreven hebben, te verwijderen.

Technische beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voor een zorgvuldige omgang daarmee, heeft Spieren voor Spieren passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Spieren voor Spieren passende beveiligingstechnologie toe. Spieren voor Spieren maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Spieren voor Spieren deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat noodzakelijk en geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Spieren voor Spieren neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt je persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen, beperken en verwijderen. Daarvoor kun je een inzage- of correctieverzoek sturen aan Spieren voor Spieren via het mailadres spieren@spierenvoorspieren.nl of onderstaand postadres. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

In het geval u Spieren voor Spieren vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Spieren voor Spieren zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Spieren voor Spieren te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Spieren voor Spieren uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Spieren voor Spieren u over de reden daarvan.

Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en Spieren voor Spieren verzoeken om je gegevens over te (laten) dragen. U kunt uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook daarvoor neem je contact met ons op via ons mailadres spieren@spierenvoorspieren.nl of via het onderstaande postadres. U kunt via dit email adres tevens bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Spieren voor Spieren per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt.

Spieren voor Spieren maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling.

Hou er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Bijvoorbeeld als Spieren voor Spieren je identiteit niet op een andere manier vast kan stellen of bij meer ingrijpende verzoeken. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en pasfoto onleesbaar maakt. Je kunt voor een veilige kopie bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ van de Rijksoverheid gebruiken die je op je telefoon kunt downloaden.

Stuur jouw verzoek naar:

Spieren voor Spieren
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

T.A.V. PRIVACY OFFICER
Of per email aan spieren@spierenvoorspieren.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Spieren voor Spieren helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spieren voor Spieren. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Spieren voor Spieren. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Website

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Privacybeleid van derden

Op de website ‘Geef wat lucht’ kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Spieren voor Spieren behorende, websites. Spieren voor Spieren kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om altijd op de hoogte te zijn van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, een email sturen naar spieren@spierenvoorspieren.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 12-9-2023

Spieren voor Spieren behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.